Płatność

Akceptujemy płatność przelewem na rachunek bankowy sklepu podany w e-mailu potwierdzającym zakupy.

Wysyłka

Oferujemy wysyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej.
Wszystkie przesyłki z meblami ogrodowymi są ubezpieczone.
Koszt transportu to 30 zł brutto za każdy element mebla, tj.1 fotel-30 zł, 2 fotele-60 zł, 3 fotele-90 zł, itd.
Wszystkie meble pakowane są w bezpieczny dla nich sposób.
Zamówienia kompletowane i wysyłane są w ciągu do 5 dni roboczych od otrzymania płatności.


Regulamin

§1 Postanowienia ogólne
§2 Ochrona i przetwarzanie danych osobowych
§3 Warunki świadczenia usług
§4 Ceny
§5 Złożenie zamówienia
§6 Dostawa zamówienia
§7 Sposoby płatności
§8 Zwrot towaru 
§9 Procedura reklamacji
§10 Gwarancja
§11 Zwrot należności Klientom
§12 Postanowienia końcowe


 

§1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin Sklepu Internetowego określa zakres i warunki zamawiania towarów w www.stylowy-ogrod.pl z siedzibą w Łabiszynie (89-210), Jasna 5, o nr NIP 562-163-34-02, REGON e-mail stylowy-ogrod@wp.pl , nr telefonu +48 600 870 398, zwanego dalej „Sprzedawcą”, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego, działającego pod adresem www.stylowy-ogrod.pl, zwanego dalej „Sklepem”.

2. Treść stron internetowych Sklepu oraz inne informacje zawarte w Sklepie, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe należy traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.

3. Przedstawienie w Sklepie wizerunków produktów nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

4. Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami, nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu, co nie ma wpływu na ich właściwości.

§2 Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Sprzedawca.

2. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.

3. Rejestrując się w Sklepie Internetowym sklep-madebymama.com.pl Klient, zaznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę, danych osobowych (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu) w celu realizacji zamówień Klienta dokonywanych w Sklepie.

4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Klienta w Sklepie Internetowym stylowy-ogrod.pl.

5. Dane osobowe przekazywane przez Klientów Sklepu w trakcie procesu zamawiania przetwarzane są przez Sprzedawcę wyłącznie w celu:

a. realizacji zamówienia

b. archiwizacji

c. jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep.

6. Dane osobowe są przekazywane firmom kurierskim lub innym administratorom danych, gdy jest to niezbędne do realizacji zamówienia lub wykonania umowy zawartej z Klientem. Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom.

7. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

8. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronie www.stylowy-ogrod.pl/login, każdy Klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać.

9. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zm.)

§3 Warunki świadczenia usług

1. Rekomendowane wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca są następujące:

a. połączenie z siecią internet,

b. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) Internet Explorer 6.0.,

c. system antywirusowy.

2. Minimalne wymagania konfiguracyjne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca są następujące:

a. połączenie z siecią internet,

b. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) dla komputerów PC: Internet Explorer 5.5; Firefox 1.0; Opera 8.x, 9; Netscape 8.1; Mozilla 1.7.x, natomiast dla komputerów MAC OS 10.1: Netscape 7.2; MAC OS 10.4: Safari 2. ‘Cookies i javascript muszą być włączone, a zalecana rozdzielczość ekranu wynosi 1024x768.

3. Klient zobowiązany jest przy rejestracji w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez Sprzedawcę podać wszelkie dane niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania umowy, a w szczególności:

a. nazwę / nazwisko i imię,

b. NIP / PESEL,

c. adres siedziby / adres zameldowania na pobyt stały,

d. adres do korespondencji,

e. adres dostawy zamówionych towarów,

f. adresy elektroniczne,

4. Zakazuje się dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności zakazuje dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Sprzedawcy danych powodujących zachwianie pracy lub powodujących przeciążenie systemów teleinformatycznych Sprzedawcy, a także danych naruszających dobra osób trzecich, ogólne normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

5. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

§4 Ceny

1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie Sklepu są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

2. Wszystkie ceny podawane w Sklepie wiążące są wyłącznie przy złożeniu zamówienia za pośrednictwem strony internetowej.

3. Ceny podane na stronie nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki i płatności.

4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie www.stylowy-ogrod.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta.

5. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów, oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

7. Sprzedawca informuje, iż oferty o których mowa w pkt. 6 niniejszego paragrafu będą ważne do wyczerpania zapasów. O kolejności realizacji zleceń decyduje kolejność złożenia zamówienia.

8. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§5 Złożenie zamówienia

1. Sprzedawca przyjmuje zamówienia mające na celu przygotowanie umowy na towary dostępne w Sklepie poprzez stronę internetową www.stylowy-ogrod.pl.

2. Zamówienia realizowane będą w kolejności ich składania.

3. Zamówienia mogą być realizowane tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Wysłanie zamówienia oznacza oświadczenie Klienta o chęci zawarcia umowy sprzedaży. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem przez Sprzedawcę.

5. Informacja udzielona przez Sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana za pośrednictwem poczty elektronicznej, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącej obie strony transakcji.

6. Sprzedawca w informacji zwrotnej o przyjęciu zamówienia wskaże Klientowi dane do wybranego sposobu płatności szczegółowo opisanego w §7.

7. Wysłanie zamówienia oznacza złożenie przez Klienta oświadczenia, że wszelkie podane przez niego dane w związku ze złożeniem zamówienia są zgodne z prawdą. Sprzedawca nie jest obowiązany do weryfikowania ich prawdziwości.

8. Przyjmuje się, że Klient zatwierdzając zamówienie dokonuje jednocześnie akceptacji Regulaminu.

9. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedawca może zaproponować Klientowi:

a. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);

b. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

c. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

10. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 (czternastu) dni od jej zawarcia w przypadku, gdy została ona zawarta podczas wadliwego funkcjonowania systemu informatycznego Sklepu sklep-madebymama.com.pl, w szczególności w przypadku wyświetlania na stronie sklep-madebymama.com.pl błędnych cen, lub opisów produktów. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry – Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę, w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na zasadach szczegółowo wskazanych w § 10 poniżej.

11. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

§6 Dostawa zamówienia

1. Towar zamówiony w sklepie internetowym Sprzedawcy dostarczony będzie za pośrednictwem firm kurierskich lub poczty polskiej pod wskazany przez Klienta adres. Klient ma możliwość przy składaniu zamówienia wyboru odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy.

2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:

a. czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki);

b. czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

3. Wraz z towarem wydawana jest faktura VAT. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braków.

§7 Sposoby płatności

1. Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:

a. Przed wydaniem towaru Klientowi:

  • przelewem na rachunek bankowy,

  • za pomocą karty kredytowej,

b. W momencie odbioru towaru:

  • gotówką do rąk przewoźnika lub listonosza w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika lub poczty polskiej,

  • gotówką w siedzibie Sprzedawcy.

2. Sprzedawca może ustalić z Klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez Sprzedawcę jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.

3. Sprzedawca może przenieść prawa i przekazać obowiązki wynikające z zawartej umowy na inne podmioty.

4. Klient może przenieść prawa i przekazać obowiązki wynikające z zawartej umowy na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez Sprzedawcę na piśmie pod rygorem nieważności.

5. W przypadku problemów z dostawą w uzgodnionym terminie lub potrzeby zmiany terminu dostawy Klient może skontaktować się bezpośrednio z firmą kurierską powołując się na numer listu przewozowego, lub właściwym miejscowo Urzędem Pocztowym.

6. Klient może zmienić adres dostawy tylko za zgodą Sprzedawcy.

§8 Zwrot towaru

1. Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie do 10 (dziesięciu) dni kalendarzowych od daty odebrania towaru i musi fakt ten poprzeć pisemnym oświadczeniem. Oświadczenie należy wysłać listem poleconym lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem.

2. Zwrot towaru, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, odbywa się na koszt Klienta. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część), nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Do zwracanego towaru należy dołączyć kopię dokumentu sprzedaży oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. Usunięcie fabrycznych zabezpieczeń opakowania (folia, naklejka, taśma), nie może być potraktowane jako powód odmowy zwrotu przez Sprzedawcę, z wyłączeniem opakowań produktów, których zawartość podlega ochronie praw autorskich t.j. nośników danych z oprogramowaniem oraz kluczy licencyjnych, nr aktywacyjnych itp.

3. Zwrot towaru do Sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem Klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego sprzętu.

4. W sytuacji, gdy Klient zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia §8 pkt. 2, 3 i 4 umowę kupna-sprzedaży uważa się za nie byłą i Klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca lub paragon do dokumentu zakupu. Sprzedawca dokona zwrotu pieniędzy w ciągu 14 dni od zwrotu zakupionego towaru.

5. W przypadku korekty ilościowej towaru, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wystawienia nowej faktury lub paragonu na usługi związane z dostarczeniem i zwrotem towaru, gdy ponosił je Sprzedawca.

§9 Procedura reklamacji

1. Podczas przyjęcia zamówienia Klient ma obowiązek sprawdzenia Towarów, w dniu odbioru zamówienia, w tym stanu ich opakowania oraz czy ilość i asortyment dostarczonych Towarów są zgodne z fakturą i listem przewozowym. W razie widocznych uszkodzeń powstałych podczas transportu Towarów, Klient powinien to zgłosić uprawnionej osobie dostarczającej towar w formie pisemnej na podstawie prawidłowo sporządzonego i podpisanego przez obie strony protokołu.

2. W przypadku stwierdzenia przez Klienta po otrzymaniu przesyłki istnienia uszkodzeń fizycznych Towaru, Klient powinien niezwłocznie zgłosić te wady Sprzedawcy w formie pisemnej podając nazwę Towaru, jego ilość, datę wykrycia wady Towaru oraz złożyć czytelny podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@madebymama.com.pl.

3. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia mu przedmiotu zamówienia, o ile w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Sprzedawcę o stwierdzonej niezgodności.

4. Jeżeli zakupiony wysyłkowo towar zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Sprzedawca.

5. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Sprzedawcę, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy Klienta.

6. Reklamacje rozpoznawane będą najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od ich wpłynięcia.

7. Do reklamowanego produktu należy dołączyć fakturę zakupu. Po wyjaśnieniu reklamacji i jej akceptacji przez Sprzedawcę zostanie wystawiona faktura korygująca.

§10 Gwarancja

1. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora, jak i samego sprzedawcę.

2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

a. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji) a Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy;

b. korzystając z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy w związku z niezgodnością produktu z jego opisem.

§11 Zwrot należności Klientom

1. Sprzedawca dokona zwrotu należności w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych w przypadku:

a. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

b. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;

c. uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.

2. Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy Klienta, za pomocą którego Klient dokonał zapłaty z góry za zamówienie, przy czym Klientowi nie przysługuje z tego tytułu prawo do żądania zapłaty odsetek.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Sprzedawcy numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Sprzedawcy takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

5. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu należności bezpośrednio Klientowi, jeżeli dokonał on płatności za zamówienie przy użyciu cudzego rachunku bankowego. W takim przypadku, w razie wystąpienia jednej z przesłanek zwrotu należności o których mowa w pkt. 1 powyżej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza rachunku bankowego, przy użyciu którego nastąpiła płatność na rzecz Sprzedawcy.

§12 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych należącego do niego systemu teleinformatycznego, co może spowodować utrudnienia lub uniemożliwienie Klientowi korzystanie z usług. Sprzedawca każdorazowo publikować będzie na stronie internetowej informację na temat przewidywanego terminu prac oraz okresu ich trwania.

2. W wyjątkowych okolicznościach mających wpływ na bezpieczeństwo i stabilność systemu teleinformatycznego Sprzedawca będzie mieć prawo do ograniczenia lub zaprzestania świadczenia usług drogą elektroniczną bez wcześniejszego opublikowania na ten temat informacji.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen i dostępności towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz ich modyfikowania.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Sprzedawca nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej realizacja zamówienia zostanie zawieszona na okres równy okresowi działania siły wyższej powiększony o okres niezbędny do ewentualnego przywrócenia prawidłowego działania Sklepu.

5. Dostępność informacji o produktach na stronach Sklepu nie oznacza dostępności tych produktów w Magazynie i możliwości realizacji zamówienia.

6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu używane są w celach identyfikacyjnych mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

7. Sklep działa w oparciu o przepisy obowiązującego prawa, w szczególności:

a. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 ze zm.)
b. Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U Nr 141, poz. 1176, ze zm.)
c. Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.)
d. Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U Nr 22, poz. 271 ze zm.)

Zachęcamy do odwiedzenia strony http://www.uokik.gov.pl/ ,na której znajdują się m.in. akty prawne wskazane wyżej oraz wiele przydatnych informacji dotyczących ochrony konkurencji i Konsumentów.